სამედიცინო დაწესებულების/სასწავლებლის დასახელება სამედიცინო, სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ საკითხთა ცენტრი - ურანტი

მისამართი ნუცუბიძის მე-5 მკ/რ-ნი კორპ 2ა

ტელეფონი, ფაქსი 2391245; 2391246

ელექტრონული ფოსტა uranti@uranti.ge

ვებ-გვერდი www.uranti.ge

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი

ფორმა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, ა(ა)იპ